A N V Ä N D A R V I L L K O R

1. Bakgrund

BlåGåva Handelsbolag tillhandahåller en webbtjänst för konsumenter som syftar till att erbjuda en plattform för vem som helst att lägga upp ett insamlingsprojekt och för vem som helst att donera till valfritt insamlingsprojekt.

2. Allmänt

2.1 Parter

Dessa Användarvillkor gäller mellan BlåGåva Handelsbolag, nedan kallad Företaget, och sådan fysisk person som använder Tjänsten, nedan kallad Användaren. Genom att använda Tjänsten godkänner Användaren dessa Användarvillkor och bekräftar att hen tagit del av den information som presenteras i villkoren. Om Användaren inte godkänner villkoren och reglerna i dessa Användarvillkor ombeds Användaren att inte använda Tjänsten. Utöver dessa Användarvillkor kan också särskilda villkor gälla för viss tjänst eller visst erbjudande.

2.2 Definitioner

Användarvillkor – Dessa användarvillkor.

Användaren – Den fysiska person som använder Tjänsten.

Användarkonto – Det personliga konto som Företaget registrerar för Användaren.

BlåGåva– GlåGåva Handelsbolag, organisationsnummer 969781–6826.

Inloggningsuppgifter – Det användarnamn och det lösenord som Användaren tilldelas i samband med registreringen av sitt Användarkonto.

Tjänsten – Den tjänst som tillhandahålls av BlåGåva Handelsbolag via Webbsidan som förmedlare.

Webbsidan – www.blagava.se, den webbaserade plattform från vilken Tjänsten tillhandahålls och från vilken Tjänsten är åtkomlig för Användaren.

3. Villkorsändring

Företaget äger rätt att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa Användarvillkor. Eventuella ändringar träder i kraft senast sju (7) dagar efter det att (i) Användaren tillsänts skriftligt meddelande om ändringen, (ii) ändringen publicerats på Webbsidan eller (iii) Användaren på annat sätt tagit del av ändringen. Om användning av Tjänsten sker efter att dessa sju (7) dagar löpt ut anses Användaren ha accepterat de nya villkoren. Sida 2 av 5

Företaget kan komma att ändra sina priser och kostnader för Tjänsten. Företaget förbehåller sig även rätten att i framtiden börja ta betalt för Tjänster som idag är kostnadsfria. Sådana ändringar träder i kraft i samband med att de publiceras på Webbsidan.

4. Datalagring

Företaget sparar data i den mån det är nödvändigt för Användaren att använda tjänstens nuvarande och kommande funktioner. Dessa data innefattar personuppgifter och information som Användaren manuellt angett i tjänsten.

Företaget kan hämta information från offentliga register för att underlätta användandet av tjänsten, exempelvis folkbokföringsadress.

Användaren kan när som helst begära att Företaget slutar spara data och tar bort de data som finns sparad kring Användarens Användarkonto. Begäran om detta ska ske skriftligt till Företaget.

5. Personuppgifter

5.1 Företagets ansvar

Företaget är, där inget annat särskilt anges, personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) för behandlingen av sådan information som lämnas av Användaren till Företaget exempelvis namn, personnummer och adressuppgifter. Personuppgifter behandlas av Företaget enbart i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsten. Användaren samtycker genom användandet av Tjänsten till den behandling av personuppgifter som sker i sådant syfte.

5.2 Särskilt om donator

Användaren väljer själv i och med donation om den vill donera anonymt eller om de godkänner att donators uppgifter framgår.

5.3 Sekretess

Företaget överlåter aldrig personlig data som sparats genom att Användaren nyttjar Tjänsten.

6. Tjänsten

6.1 Åtkomst

Tjänsten är åtkomlig för Användaren via Webbsidan. Att skapa ett användarkonto är kostnadsfritt men det kan tillkomma trafikavgifter från Användarens dataleverantör.

6.2 Uppdateringar och nya versioner

Företaget har rätt att implementera uppdateringar och nya versioner av Tjänsten i sådan utsträckning som Företaget finner lämpligt. Företaget har vidare rätt att, utan föregående Sida 3 av 5

upplysning, genomföra ändringar, av vad slag det än må vara, i Tjänsten eller sättet på vilket Tjänsten tillhandahålls.

6.3 Villkor för projektinsamling

Vem som helst äger rätt att lägga upp ett insamlingsprojekt. Vid uppläggandet av ett insamlingsprojekt ska ett önskat insamlingsbelopp anges samt ett slutdatum för insamlingen tillsammans med en beskrivning av insamlingsprojektets syfte och ändamål samt kontouppgifter och andra uppgifter som krävs för att Företaget ska kunna utföra Tjänsten. Denna information efterfrågas när man lägger upp ett insamlingsprojekt på Webbsidan och är obligatorisk för att kunna lägga upp ett insamlingsprojekt.

6.4 Villkor för donation

Donationer bygger på frivillighet. Donatorn väljer vilket insamlingsprojekt den vill donera till samt vilket belopp den vill donera. Alla donationer är bindande efter genomförande. Donatorn är då bunden till donationen och kan inte under några omständigheter ångra sin donation eller kräva att den går åter. Donationen anses genomförd när donator bekräftar sin donation genom att klicka på ”klicka för att bidra”.

6.5 Kostnader

Det är kostnadsfritt att nyttja tjänsten för att donera medel. Det är även kostnadsfritt att lägga upp ett insamlingsprojekt. Företaget tar istället ut en avgift om 10 procent av det insamlade beloppet, innan det överförs till insamlingsprojektet efter slutdatumet. Ett insamlingsprojekt kan när som helst innan slutdatumet avsluta insamlingen, en avgift på 10 procent av insamlat belopp per donation utgår även då.

7. Användning av Tjänsten

7.1 Rättigheter

Genom att använda Tjänsten och acceptera dessa Användarvillkor erhåller Användaren en icke-exklusiv rätt att få tillgång till och använda Tjänsten i enlighet med dessa Användarvillkor. Användaren ska vidare följa de instruktioner som Företaget tillhandahåller för användandet av Tjänsten. Om användandet av Tjänsten kräver målsmans, eller annan vårdnadshavares, samtycke ansvarar Användaren självständigt för att inhämta sådant samtycke.

7.2 Användarens ansvar

Användaren ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för dennes Användarkonto. Detta gäller således även aktivitet som sker obehörigen. Användaren ska vid misstanke om missbruk av obehöriga omedelbart anmäla detta till Företaget. Företaget ska då utan dröjsmål spärra Användarkontot från vidare användning.

Användaren ska följa de säkerhetsföreskrifter som Företaget vid var tid har angivit i Tjänsten. Företaget äger rätt att ändra gällande säkerhetsföreskrifter. Sådana ändringar träder i kraft i samband med att de publicerats på Webbsidan. Sida 4 av 5

Användaren garanterar att Användaren inte kommer använda Tjänsten för sådant ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller dessa Användarvillkor.

Användare garanterar att de uppgifter som Användaren angett är korrekta.

7.3 Företagets ansvar och rättigheter

Företaget förmedlar en plattform där vem som helst kan lägga upp ett insamlingsprojekt och vem som helst kan donera medel till valfritt insamlingsprojekt. Företaget är endast en förmedlare av denna plattform och är inte en part i eventuell överenskommelse mellan donator och insamlingsprojekt. Företaget ansvarar inte för de insamlingsprojekt som förmedlas via Tjänsten. Företaget ansvarar heller inte för att insamlingsbeloppet nyttjas i det syfte som framgått av insamlingsprojektets information. Skulle Företaget misstänka att insamlingsprojekt inte är seriöst eller har ett icke-legalt ändamål äger Företaget rätt att omedelbart avsluta insamlingsprojektet. För det fall insamlingsprojekt avslutas av Företaget ska eventuellt insamlat belopp återgå till donatorerna.

Företaget ansvarar för att donerat belopp efter avdragen avgift tillfaller insamlingsprojektet senast 10 dagar efter insamlingsprojektets slutdatum förutsatt att insamlingen nått över 50 procent av angett insamlingsbelopp.

Företaget kan inte hållas ansvarig för driftsstopp, då sidan ligger nere, och eventuella konsekvenser det får för Användaren.

8. Immateriella rättigheter

Företaget äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till process, metod, programvara och design. Användaren erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i Tjänsten. Detta innebär bland annat att Företaget är fortsatt ägare av samtliga sina immateriella rättigheter och kännetecken såsom upphovsrätter, mönsterskydd, varumärken och andra registrerade och icke-registrerade rättigheter. Inget i dessa Användarvillkor ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till Användaren.

Användaren äger inte rätt att kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekompilera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten och inte heller göra Tjänsten, eller delar av Tjänsten, tillgänglig för annan.

Allt innehåll på Webbsidan såsom texter, grafik, logotyper, knappar, ikoner, ljudfiler och mjukvara tillhör Företaget eller leverantören av innehållet, exempelvis Tjänsteleverantörer eller organisationer. All obehörig användning eller distribution av innehållet på Webbsidan som riskerar att bryta mot tillämplig lagstiftning eller dessa Användarvillkor kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

9. Tredjepartshemsidor

Webbsidan och applikationer kan innehålla länkar till Tredjepartshemsidor. Tredjepartshemsidor står utanför Företagets kontroll och ansvar. Företaget ansvarar ej för innehållet i Tredjepartshemsidor och är inte heller ansvarigt för eventuell skada som uppstår i samband med användning av de tjänster som återfinns på Tredjepartshemsidor. Sida 5 av 5

Företaget uppmanar Användaren och besökare på Webbsidan som klickar på länkar till Tredjepartshemsidor att granska villkor och sekretesspolicy för dessa Tredjepartshemsidor.

10. Cookies

En cookie är en passiv textfil som lagras av webbläsaren på Användarens dator eller annan enhet vid uppkoppling mot Webbsidan. Företaget använder cookies för att underlätta Användarens användning av Tjänsten samt i syfte att inhämta information såsom statistik av Användarens eller andra Användares användning av Tjänsten. Användaren godkänner användandet av cookies. Användaren har även möjlighet att neka mottagandet av cookies i sin webbläsare, vilket kan påverka Tjänstens funktionalitet negativt.

11. Force majeure

Med undantag för de fall part har agerat grovt vårdslöst är part alltid befriad från ansvar för brott mot avtalet som orsakats av händelser utanför parts kontroll, såsom åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, myndighetsbestämmelser, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

12. Kommunikation

Användaren accepterar att all kommunikation från Företaget, inkluderat men ej begränsat till meddelanden och annan information med anledning av Tjänsten och/eller dessa Användarvillkor får ske elektroniskt.

För frågor gällande Tjänsten, dessa Användarvillkor eller i förekommande fall behandling av personuppgifter, ombeds Användaren att vända sig till Företaget. Företagets kontaktuppgifter är:

BlåGåva Handelsbolag Husabyvägen 16

126 50 Hägersten

E-mail: info@blagava.se Telefon: 0723113353

13. Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse, eller del därav, i dessa Användarvillkor anses ogiltig ska detta inte innebära att avtalet i sin helhet är ogiltigt. Istället ska skälig jämkning av avtalet ske i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte eller prestation enligt avtalet.

14. Tvist

Tvister med anledning av dessa Användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.